NGC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - TCM Investment Funds Luxembourg

.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: TCM Investment Funds Luxembourg
- Mã chứng khoán: NGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 246.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 246.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12,3%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/05/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn