QNS: Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.272.841 CP (tỷ lệ 4,88%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/06/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/07/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn