TPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Thị Thanh Hương

.

Bùi Thị Thanh Hương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn