TPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ

.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn