VSI: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn