TRA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Thị Thuận

.

Vũ Thị Thuận thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần TRAPHACO như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn