CDC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt DS thanh toán cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức 2018

.

Công ty Cổ phần Chương Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt DS thanh toán cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức 2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn