PHH: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 956.600 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: PHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.078.820 CP (tỷ lệ 5,96%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 956.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.035.420 CP (tỷ lệ 11,25%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/04/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/05/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn