VET: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 08/06/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
          - Nội dung họp: - Báo cáo của Ban TGĐ, HĐQT và BKS;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- Các vấn đề khác.

Nguồn: www.stockbiz.vn