TDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để chốt DSCĐ và thời gian chi trả cổ tức năm 2017

.

 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để chốt DSCĐ và thời gian chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn