NTC: Đỗ Hữu Phước - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 15.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Hữu Phước
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: NTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc gia đình
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/10/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/11/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn