X20: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X20 của CTCP X20 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 25/10/2018 đến 25/11/2018
          - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần X20 – Số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguồn: www.stockbiz.vn