AAV: Thái Quỳnh Hoa - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 500.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thái Quỳnh Hoa
- Mã chứng khoán: AAV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 3,48%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.250.000 CP (tỷ lệ 8,7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/10/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/10/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn