“Tuýt còi” hoạt động cho vay tiêu dùng

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn