Độ rộng thị trường tốt dần

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn