10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

.

VCI, TLD, BCE, DS3, VCS, NT2, CKV, VSI, HCD và BVS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2018.

* Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (mã TLD-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/7/2018.

* Ngày 26/7/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7/2018.

* Ngày 25/7/2018, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018.

* Ngày 22/8/2018, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018.

* Ngày 25/9/2018, Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (mã DS3-HNX) chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018.

* Ngày 24/7/2018, Công ty Cổ phần VICOSTONE (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018.

* Ngày 30/7/2018, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 27,92%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.792 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

* Ngày 30/07/2018, Công ty Cổ phần Cokyvina (mã CKV-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

* Ngày 31/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã VSI-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

* Ngày 20/8/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

* Ngày 9/8/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2018.

Nguồn: vneconomy.vn