HVT đặt mục tiêu tăng lợi nhuận, giảm cổ tức

.
(ĐTCK) Ngày 20/4 tới, CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua kế hoạch kinh doanh: 926 tỷ đồng doanh thu, 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 14% và 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Để đạt mục tiêu này, trong năm nay, ngoài tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, HVT còn tiếp tục triển khai các giải pháp để giảm chi phí nguyên liệu đầu vào, có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý, tránh tồn đọng vốn.

Hội đồng quản trị của HVT dự kiến trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40% bằng tiền. Năm 2018, tuy đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn so với năm trước, HVT đặt kế hoạch chia cổ tức thấp hơn với tỷ lệ 35%.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn